Heden, de zesde maart negentienhonderd vijf en tachtig, verscheen voor mij, Mr. DICK WILLEM FREDERIK JAN HOUBOLT, notaris ter standplaats Rotterdam:
de Heer PAULUS ANTONIUS HERMAN SCHRODER, directeur van be-sloten vennootschappen, wonende te Rockanje, Zeeweg 45, ge-boren te Rotterdam op een juni negentienhonderd acht en veertig.
De comparant verklaarde bij deze op te richten een stichting, welke zal worden geregeerd door de navolgende

STATUTEN

Naam, zetel en duur.
Artikel 1.
1. De Stichting is genaamd: STICHTING GHANA MEDICAL SUPPORT. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.
2. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel.
Artikel 2.
De stichting heeft ten doel het verlenen van medische bijstand en verzorging aan deelnemers en deelneemsters aan het archeologisch projekt “Roma Research Project” te Ghana in het bijzonder, alsmede het verlenen van medische bijstand en verzorging aan de plaatselijke bevolking in de directe omgeving der opgravingen en tevens aan de bevolking van Ghana in het algemeen, voorts het verlenen van sociale en economische bijstand, in de ruimste zin des woords, aan de hiervoor bedoelde personen, alsmede het verrichten of doen verrichten van al datgene wat met het vorenstaande direct of indirect verband houdt en/of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords genomen.

Vermogen.
Artikel 3.
Het vermogen der stichting wordt gevormd door;
subsidies en donaties;
inkomsten uit verkoopakties, tentoonstellingen, leningen en publikaties;
royalties;
hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wettige wijze verkrijgt.

Bestuur.
Artikel 4.
De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. De penningmeester legt uiterlijk in de maand mei aan het bestuur rekening en verantwoording af van het door hem in het voorafgaande boekjaar gevoerde beheer.

Artikel 5.

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, door verklaring in staat van faillissement, door aanvragen van surséance van betaling, door onder curatelestelling, alsmede door ontslag door de rechtbank.

Artikel 6.

1. Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan zal daarin door de overblijvende bestuursleden ten spoedigste worden voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid, die als zodanig dezelfde functie zal bekleden als degene in wiens plaats hij werd benoemd.

2. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar

Artikel 7.

1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, mits het besluit daartoe wordt genomen met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn.

Artikel 8.

De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk de stichting in en buiten rechte. Ingeval van ontstentenis of belet van de voorzitter of de secretaris wordt de stichting vertegenwoordigd door de voorzitter casu quo de secretaris en één ander lid van het bestuur. Bij ontstentenis of belet van zowel de voorzitter als de secretaris wordt de stichting vertegenwoordigd door twee andere bestuursleden of, indien slechts een ander bestuurslid in functie is, door dit bestuurslid.

Bestuursvergaderingen

Artikel 9.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene die hem als zodanig vervangt, ofwel tenminste twee bestuursleden dit gewenst acht(en).

2. De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij maakt van het ter vergadering verhandelde en beslotene notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend. Fungeert de secretaris als voorzitter dan geschiedt het notuleren door de penningmeester. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te reiken en door hem te ondertekenen kopie van de notulen.

3. De leden van het bestuur zijn bevoegd zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter vergadering te doen vertegenwoordigen.

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering be­sluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist dat geen der bestuursleden tegen deze wijze van besluitvor­ming bezwaar maakt.

2. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden be­sluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

3. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurs­lid schriftelijke stemming verlangt. Stemming bij acclamatie is geoorloofd indien geen der bestuursleden zich daartegen verzet.

4. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaatshebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.

Statutenwijziging

Artikel 11 .

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het be­sluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met een meer­derheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn.

2. Indien in de in het eerste lid van dit artikel genoemde vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of geldig ver­tegenwoordigd zijn wordt binnen drie weken nadien terzake een tweede vergadering uitgeschreven, in welke vergadering het besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen en mits tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is.

3.De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een au­thentiek afschrift van de akte van wijziging alsmede de ge­wijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam.

Ontbinding.

Artikel 12.

1 .Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 11 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot wijziging van de statuten.———————

2. De stichting wordt bovendien ontbonden:

– door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement we­gens de toestand van de boedel;

– door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde geval­len.

Vereffening.

Artikel 13,

  1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
  2. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan indien en voorzover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
  3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
  4. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden aan de overgebleven bezittingen van de stich­ting zal worden gegeven, met dien verstande, dat het sal­do moet worden bestemd voor een doel hetwelk liet doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.

Artikel 14.

In alle gevallen waarin door de wet en de statuten van de stichting niet is voorzien, beslist het bestuur.
Tenslotte verklaarde de comparant, dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 4 der statuten, tot voorzitter wordt benoemd hij, comparant, en dat in de vacatures van de overige twee bestuursleden zo spoedig mogelijk zal worden voorzien.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Rotterdam-op de datun in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ver­schenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorle­zing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

Getekend: P.A.H.Schroder – D. Houbolt.

statuten GMS-handtekening