Stichting Ghana Medical Support stelt zich ten doel:
het verlenen van medische bijstand en verzorging aan de plaatselijke bevolking in Komaland (noorden van Ghana) en tevens aan de bevolking in Ghana in het algemeen;
het verlenen van sociale en economische bijstand, in de ruimste zin van het woord;
het verrichten of doen verrichten van al datgene wat hiermee direct of indirect verband houdt en/of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

De missie
Stichting Ghana Medical Support wil de levensstandaard van de bevolking in het noorden van Ghana helpen te verbeteren, door de ontwikkeling van de eigen kracht van de bevolking van Komaland e.o.

Het beleidsplan 2014 – 2015
Stichting Ghana Medical Support wil:
Investeren in jonge mensen;
Investeren in de kwaliteit van het lokale onderwijs;
Investeren in de medische verzorging.
1. Stichting Ghana Medical Support ondersteunt inmiddels 21 kinderen uit het gebied. Dit houdt in dat hun vervolgopleiding wordt betaald. Selectie van studenten vindt in nauw overleg met de plaatselijke begeleiders en de families van de kinderen plaats. De kinderen en hun families ondertekenen een contract, waarmee zij zich verbinden aan de belofte om de opleiding af te ronden. Doen zij dat niet, dan verplichten zij zich tot terugbetaling van (een deel van) de studiekosten.
Na het afronden van hun opleiding leveren de kinderen niet alleen een bijdrage aan een betere eigen toekomst maar ook die van hun families en komt hun verworven kennis ten goede aan de hele dorpsgemeenschap.
Een aantal jongeren volgt een opleiding tot verpleger of onderwijzer; anderen hebben meer praktische talenten en kunnen een goede impuls geven aan de nijverheid in het gebied.
Het is de overtuiging van het bestuur dat een belangrijke rol bij de veranderingen in het gebied in handen van vrouwen ligt. De selectie van meisjes krijgt daarom aandacht.
2. Stichting Ghana Medical Support heeft de laatste jaren geïnvesteerd in verbetering van de leefomstandigheden van de onderwijzers. Dit, om te bevorderen dat zij zich überhaupt in dit afgelegen en ontoegankelijke gebied willen vestigen, maar ook om hen vervolgens voor het lokale onderwijs te behouden. De stichting heeft daarom in 2 dorpen een blok (bescheiden) onderwijzerswoningen laten bouwen.
Vanuit de andere 3 dorpen die door de stichting worden ondersteund, liggen er ook verzoeken voor onderwijzerswoningen. Maar niet alles kan tegelijk.
Met het Ministerie van Onderwijs in Ghana worden gesprekken gevoerd over prioritering: in een moeilijke markt bepaalt het Ministerie de standplaats van de onderwijzers in een van de dorpen in het gebied. Stichting Ghana Medical Support wil in overleg met het Ministerie hier, als tegenprestatie in 2014 – 2015 opnieuw onderwijzerswoningen laten bouwen.
Stichting Ghana Medical Support investeert ook in de kwaliteit van lokale onderwijzers. Zij krijgen de kans om hun kwalificaties te halen of te onderhouden.

Stichting Ghana Medical Support levert zonodig een bijdrage in de verstrekking van leermiddelen.

3. Stichting Ghana Medical Support beijvert zich om de medische verzorging in het gebied te verbeteren. In het verleden heeft de Stichting een bescheiden medische post gebouwd en bijbehorende kamers voor medisch/verplegend personeel. Omdat personeel moeilijk te vinden is, zijn deze voorzieningen helaas enige tijd buiten bedrijf geweest.
Met het Ministerie van Volksgezondheid vinden nu gesprekken plaats om de medische post in Yikpabongo een bredere regionale functie te geven. Dit betekent wel dat de gebouwen in 2014 een renovatiebeurt moeten ondergaan.
Hoe willen we deze doelen bereiken?

Om deze doelen te financieren is de stichting afhankelijk van donaties en schenkingen van bedrijven en particulieren. Stichting Ghana Medical Support neemt ook deel aan allerlei fondsenwervingsacties.
Waar mogelijk wordt eveneens een beroep gedaan op subsidies.
De verkregen financiële middelen worden volledig, (100%), aangewend voor de diverse projecten. Er is geen sprake van een “strijkstok”.
Het beheer van het vermogen vindt plaats in Nederland. Financiële verantwoording vindt jaarlijks plaats. Behalve in de nieuwsbrief wordt de financiële verantwoording ook op de website geplaatst, zodat de werkwijze van de Stichting voor een ieder maximaal transparant en controleerbaar is.